Kvalitetspolicy


Göteborgs Entreprenad & Snickeri AB ser kvalitet som en viktig framgångsfaktor såväl i enskilda bygguppdrag som i ett långsiktigt företagsperspektiv.

Våra uppdrag genomför vi så att de kan utgöra framtida referensuppdrag i vår marknadsföring.


I vårt arbete använder vi vedertagen byggteknik och arbetsmetoder samt följer tillämpliga författningskrav samt branschkrav.

Kompetent personal säkrar ett professionellt utförande genom egenkontroller under hela utförandet samt slutkontroll.


I våra uppdrag verkar vi som ett väl sammansvetsat lag tillsammans med leverantörer andra entreprenörer och underentreprenörer. Tillsammans levererar vi efterfrågad byggnation i rätt tid och till rätt utförande.

Vi utvecklar vår verksamhet och vårt kvalitetsledningssystem genom ständiga förbättringar.

Alla medarbetare är i sitt dagliga arbete ansvariga för att kvalitetspolicyn följs.


Miljöpolicy


Göteborgs Entreprenad & Snickeri AB verkar för att förebygga förorening och för att belastningen på natur och miljö begränsas så långt som möjligt. Vårt grundkrav är att tillämpliga lagkrav uppfylls.

Vårt miljöarbete omfattar såväl vårt eget miljöarbete som kundens miljöarbete.


Genom vår kunskap om olika material och byggteknikers miljöaspekter kan vi bistå kunden med råd i både projekterings- och genomförandearbetet.

Vid val av material och tjänster beaktar vi miljöaspekter. För entreprenadmaskiner ställer vi krav på miljöanpassade motorer.

Vi källsorterar avfall och återvinner byggmaterial i möjligaste mån.

I vårt praktiska miljöarbete deltar alla medarbetare och anlitade underentreprenörer.


Vårt eget miljöarbete och vårt miljöledningssystem utvecklar vi genom ständiga förbättringar.


Alla medarbetare är i sitt dagliga arbete ansvariga för att miljöpolicyn följs.Arbetsmiljöpolicy


Göteborgs Entreprenad & Snickeri AB har som målsättning en bra arbetsmiljö, såväl fysiskt, psykiskt som ur ett socialt perspektiv.

En bra dag på jobbet innebär för oss, en rimlig balans mellan människa, maskin och organisation.

Vi sätter säkerheten först genom att ha god kunskap om tillämpliga lagar och föreskrifter inom arbetsmiljöområdet.


Vi undanröjer arbetsmiljörisker och bär avsedd skyddsutrustning när så krävs.

Tillsammans strävar vi efter att ständigt förbättra vår arbetsmiljö, förhindra arbetsskador, minska arbetsrelaterad sjukfrånvaro och på ett tidigt stadium arbeta med rehabilitering.Vi har valt att utveckla vår arbetsmiljö genom ständiga förbättringar.


Certifierade enligt ISO 9001, ISO 14001 & OHSAS 18001